รายงานภาพรวมจำนวนนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา: 2561

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน รวมนักเรียน จำนวนประชากร อัตราส่วนนักเรียน / ประชากร
ชาย หญิง อายุ จำนวน
1
เตรียมอนุบาล 2
อนุบาล 1(สช.) 3
อนุบาล 2 (สช.)/อนุบาล 1 4
อนุบาล 3 (สช.)/อนุบาล 2 5
เด็กเล็ก 6
รวม