รายงานภาพรวมจำนวนนักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา: 2563

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน รวมนักเรียน จำนวนประชากร ปี 2563 อัตราส่วนนักเรียน / ประชากร
ชาย หญิง อายุ จำนวน
1
เตรียมอนุบาล 2
อนุบาล 1 3
อนุบาล 2 4
อนุบาล 3 5
เด็กเล็ก 6
รวม