กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา (เฉพาะปฐมวัย)

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา

ที่ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา เตรียมอนุบาล อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 เด็กเล็ก รวมนักเรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
Export to Excel